Please enable JS

KVKK - Çalışan Adayı

KVKK - Çalışan Adayı

Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. Olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel bilgileriniz ve güvenlik tedbirleri sebebiyle alınan tüm özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz,

 • Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara yasal mevzuat uyarınca bilgi verilmesi.

gibi amaçlar ve hukuki amaçlar ile kanunda öngörülen durumlarda (KVKK m. 5), veri işleme ilkeleri (KVKK m.4) dikkate alınarak şirketimizce işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin paylaşıldığı kişi/kuruluşlar;

 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları;
 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz;
 • Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan dış hizmet sağlayıcılarıdır.

Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir, bu konuda cloud (bulut) ve benzeri sistemler Şirketçe uygulanabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya (sağlık ve cinsel hayat dışında) kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Güvenlik tedbiri için alınacak olan özel nitelikli veya genel kişisel verileriniz için istenen açık rıza beyan formları işbu aydınlatma metni kapsamında geçerliliğini korumaktadır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması, tarafınıza hak ve menfaatler sağlanması, Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş stratejilerinin belirlenmesi ve tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde toplanmaktadır.

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmamız
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. Resmi Çalışma adreslerine veri sahibi başvuru formunun bir çıktısını doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

 • Firmamıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla K.Balıklı Mh. 580. Sk (360. İsimsiz Sk) No:6 Osmangazi/BURSA adreslerine gönderebilir,
 • Kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak yilkar@hs01.kep.tr kep adreslerine iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden info@yilkarklima.com adresine iletebilirsiniz.