Please enable JS

KVKK - Ziyaretçi

KVKK - Ziyaretçi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenebilecektir.

Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. internet sitesi https://www.yilkarklima.com ziyaretçilerine ait isim-soy isimden ibaret kimlik bilgileri; bu kişilerin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine ilişkin iletişim bilgileri; misafir internet ağı kullanılarak IP adresi ve çerez (cookies) bilgilerinden ibaret işlem güvenliği bilgileri ile internet ve sosyal medya aracılığı ile toplanan şikayet bilgileri ve internet sitesinde yer alan iletişim formunda yer alan veriler Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

Bununla birlikte, Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. fiziksel mekan ziyaretçilerine ait isim-soy isimden ibaret kimlik bilgileri ile görsel kayıtları (kamera kayıtları) Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, müşterilerimize sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi,
 • Firmamızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Fiziksel mekan güvenliği ve denetiminin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve sürdürülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara yasal mevzuat uyarınca bilgi verilmesi.
 • İletişim faaliyetleri,

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti., doğrudan üçüncü tarafların kendisinden, yetkililerinden, çalışanlarından gelen kişisel verileri, web sitesi, e-posta, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde toplamaktadır.

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları 1. Maddede tanımlı işlenme amaçları ile ilişkili olarak yapılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti., bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Yılkar Oto Klima Isıt. Soğ. Sist. Ve Otomotiv san. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak başvurabilir, web sitesinden erişebileceğiniz KVKK.F.04 Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu doldurarak ya da söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

6. İletişim Bilgileri

Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren KVKK.F.04 Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu, bu başvuru Formu’nu,

 • Firmamıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla K.Balıklı Mh. 580. Sk (360. İsimsiz Sk) No:6 Osmangazi/BURSA adreslerine gönderebilir,
 • Kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak yilkar@hs01.kep.tr kep adreslerine iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden info@yilkarklima.com adresine iletebilirsiniz.